US

bbbbbb=====448

?>

Engineered in Germany

בתוך שולחן / בתוך משטח

EUFFICIO מציעה מגוון עמדות טכנולוגיות להתקנה בתוך השולחן המאפשרות גישה מהירה לחשמל, תקשורת,טעינה ולכל דרישה ושימוש של המשתמש

פריטים מארצות אחרות

בחירה לפי המתאם הרצוי