US

bbbbbb=====448

?>

Engineered in Germany

פסי חלוקה לארונות תקשורת

יחידות חלוקת הכח תוכננו בקפידה לספק חשמל באמינות מירבית למספר רב של מכשירים, שרתים, ציוד תקשורת או כל מכשיר אחר בין אם מקור החשמל הוא ישירות מהרשת, מגנרטור או מ UPS.

פריטים מארצות אחרות

בחירה לפי המתאם הרצוי